Varsler og alarmer på MiniMed-insulinpumpen

A

A (alarm)

ÅRSAK:

Denne alarmen viser en A etterfulgt av to sifre. A-alarmer fører til at all insulintilførsel stoppes til alarmen er slettet. Insulinpumpens innstillinger beholdes. Guardian-innstillingene tilbakestilles imidlertid.

TILTAK:

Hvis denne alarmen oppstår ofte, skal du kontakte Medtronics kundestøtte.

Alarm av-varsel

ÅRSAK:

Dette varslet vises hvis det oppstår ett eller flere glukosevarsler mens Alarm av-funksjonen er slått på.

TILTAK:

Trykk på ESC og deretter på ACT for å slette varslet. Kontroller den registrerte informasjonen om glukosevarsler på skjermbildet LOGG FOR SENSORVARSEL. Slik viser du LOGG FOR SENSORVARSEL:

 1. Gå til skjermbildet LOGG FOR SENSORVARSEL: Startbilde > Hovedmeny > Sensor > Logg for sensorvarsel
 2. Skjermbildet LOGG FOR SENSORVARSEL vises. Det nyeste varslet er markert. Velg varslet du ønsker å vite mer om, og trykk på ACT.
 3. Det vises et nytt skjermbilde med informasjon om varslet.
Automatisk av-varsel

ÅRSAK:

Varsler deg om at det ikke er trykket på noen taster i løpet av det angitte tidsrommet for funksjonen VARIGHET AUTOM. AV, og insulintilførselen har derfor stoppet.

TILTAK:

Trykk på ESC og deretter på ACT for å slette varslet.

Av batt tomt-alarm

ÅRSAK:

Batteriet er tomt.

TILTAK:

Bytt batteriet umiddelbart. Følg instruksjonene på displayet. Kontroller at klokkeslettet er riktig på displayet. Still klokkeslettet om nødvendig.

Avsl. fylling-alarm

ÅRSAK:

Du er ikke ferdig med å fylle slangesettet med insulin.

TILTAK:

Trykk på ESC og deretter på ACT for å slette varslet. Basaldosetilførselen gjenopptas.

B

Batteri ute for lenge-alarm

ÅRSAK:

Denne alarmen utløses hvis batteriet har vært utenfor insulinpumpens rekkevidde i mer enn fem minutter eller utenfor CGM-monitorens rekkevidde i mer enn ti minutter.

TILTAK:

Kontroller at klokkeslett og dato er riktig for insulinpumpen/CGM-monitoren. Hvis ikke må du gå til VERKTØYMENY og stille dato og klokkeslett. CGM-brukere må følge FINN TAPT SENSOR-prosedyren for å gjenopprette kommunikasjon med sensoren.

Bolus stoppet-alarm

ÅRSAK:

En Bolus stoppet-feil kan oppstå hvis batteridekslet er løst, eller hvis pumpen fikk et støt eller ble mistet i gulvet under en bolustilførsel. Feilen kan også oppstå hvis pumpen blir utsatt for statisk elektrisitet. Som et sikkerhetstiltak stopper pumpen bolusen når dette skjer.

TILTAK:

Hvis du mistet pumpen i gulvet, må du se over den og kontrollere at den ikke er skadet på noen måte. Kontroller også bolusloggen og omprogrammer om nødvendig resterende bolus.

Hvis denne alarmen oppstår, er det svært viktig å kontrollere bolusloggen for å se hvor mye av bolusen du egentlig har fått. Programmer om nødvendig en ny bolus med den resterende mengden.

Bytt sensor-varsel

ÅRSAK:

Dette varslet kan utløses når du har fått to kalibreringsfeil etter hverandre, eller når du initialiserer glukosesensoren uten kalibreringsfeil.

TILTAK:

Bytt glukosesensoren hvis varslet ble utløst som et resultat av to kalibreringsfeil etter hverandre. Hvis varslet ble utløst uten to kalibreringsfeil, skal du kontakte kundestøtten for å forsikre deg om at senderen fungerer som den skal. Hvis varslet ble utløst under initialisering, kan det være du kan slette varslet uten å bytte glukosesensoren. Kontakt kundestøtten hvis du trenger mer hjelp.

D

Dårlig sender-varsel

ÅRSAK:

Batteriet i senderen er tomt.

TILTAK:

Lad senderen umiddelbart.

Dårlig sensor-varsel

ÅRSAK:

Dette varslet kan utløses når du har fått to kalibreringsfeil etter hverandre, eller når du initialiserer glukosesensoren uten kalibreringsfeil.

TILTAK:

 • Bytt glukosesensoren hvis varslet ble utløst som et resultat av to kalibreringsfeil etter hverandre.
 • Hvis varslet ble utløst uten to kalibreringsfeil, skal du kontakte kundestøtten for å forsikre deg om at senderen fungerer som den skal.
 • Hvis varslet ble utløst under initialisering, kan det være du kan slette varslet uten å bytte glukosesensoren. Kontakt kundestøtten hvis du trenger mer hjelp.

F

F (feil)

ÅRSAK:

En F-alarm viser en F etterfulgt av to sifre. F-alarmer fører til at all insulintilførsel stoppes, insulinpumpen/CGM-monitoren tilbakestilles og alle innstillingene slettes.

TILTAK:

Når denne alarmen er utløst, skal du notere nummeret på feilmeldingen og kontakte kundestøtten.

Fylling ferdig?- alarm

ÅRSAK:

Hvis du fyller insulinpumpen manuelt med mer enn 30 insulinenheter, vises denne meldingen.

TILTAK:

Les meldingen på displayet, og trykk så på ESC og deretter på ACT for å slette alarmen.

 • Hvis manuell fylling er fullført, trykker du på ESC.
 • Hvis manuell fylling ikke er fullført, trykker du på og holder inne ACT til manuell fylling er fullført.

H

Høy SG-varsel

ÅRSAK:

Sensorglukoseverdien er høyere enn eller lik øvre glukosegrense. Hvis du ikke angir en øvre glukosegrense og ikke aktiverer glukosevarsler, utløses det ikke et Høy SG-varsel.

TILTAK:

Vurder tiltak etter å ha kontrollert med en blodsukkermåling.

Høy xxx mmol/l (xxx = SG-verdi)-varsel

ÅRSAK:

Sensorglukoseverdien er høyere enn eller lik øvre glukosegrense. Hvis du ikke angir en øvre glukosegrense og ikke aktiverer glukosevarsler, utløses det ikke et varsel for høy sensorglukose. Insulinpumpen avgir fire lydsignaler med stigende tonehøyde hvis du har valgt å bli varslet med et lydsignal.

TILTAK:

Vurder tiltak etter å ha kontrollert med en blodsukkermåling.

Høyt forvarsel

ÅRSAK:

Sensorglukoseverdiene kan nå eller overskride øvre glukosegrense i løpet av tidsperioden som er angitt for Høyt forvarsl.-varslet. Insulinpumpen/CGM-monitoren avgir tre lydsignaler med stigende tonehøyde hvis du har valgt å bli varslet med et lydsignal.

TILTAK:

Vurder tiltak etter å ha kontrollert med en blodsukkermåling.

I

Ingen tilførsel-alarm

ÅRSAK:

Insulintilførselen har stoppet. Denne alarmen utløses hvis insulinpumpen registrerer en blokkering.

TILTAK:

Gjør følgende:

 1. Kontroller om slangesettet har blitt tilstoppet.
 2. Kontroller blodsukkeret og følg om nødvendig vanlige retningslinjer for behandling av høyt blodsukker.
 3. Slett alarmen ved å trykke på ESC og ACT. Et skjermbilde vises med to valg: Fortsett og Reverser.
 4. Kontroller at det er insulin igjen i reservoaret.
  • Velg Fortsett hvis det var en knekk på slangen som du har ordnet.
  • Hvis reservoaret er tomt, velger du Reverser og bytter reservoar og slangesett.
 5. Følg nøye med på blodsukkeret.

Hvis INGEN TILFØRSEL-alarmen utløses på nytt etter at du har utført disse tiltakene, må du kontakte kundestøtten.

Intet reservoar-alarm

ÅRSAK:

Reservoaret er ikke satt riktig inn, eller pumpen mangler reservoar.

TILTAK:

Kontroller at reservoaret er satt inn.

K

Kal.-feil-varsel

ÅRSAK:

Kalibrer systemet. Mulige årsaker:

 • Det ble angitt feil blodsukkerverdi fra blodsukkermåleren til insulinpumpen/CGM-monitoren.
 • Den angitte blodsukkerverdien var ikke den gjeldende.
 • Blodsukkeret stiger eller faller raskt.
 • Glukosesensoren trenger mer tid til å stabilisere seg etter innføring.
 • Glukosesensoren leser ikke lenger verdiene riktig.

TILTAK:

 • Hvis du får en kalibreringsfeil, må du angi en ny blodsukkerverdi for kalibrering.
 • Hvis du får en kalibreringsfeil ved andre kalibrering, utløses et BYTT SENSOR-varsel på et Guardian®-system og et DÅRLIG SENSOR-varsel på en 522/722- eller Veo-insulinpumpe.
 • Kontakt Medtronics kundestøtte hvis du trenger mer hjelp.

Merk! Hvis du har pumpemodell x12, x15 eller x22, må du kontakte Medtronics kundestøtte for å få hjelp.

L

Lad sender-varsel

ÅRSAK:

Batteriet i senderen er tomt.

TILTAK:

Lad senderen umiddelbart.

Lav SG, stoppet

ÅRSAK:

Hvordan fungerer dette?

 Graf for Lavt BS-alarm

TILTAK:

MiniMed® Veo™ kan oppdage når sensorglukosenivået begynner å falle, ved hjelp av pumpens funksjon for kontinuerlig glukosemåling (CGM), og den utløser en alarm for å advare deg.

Du kan da utføre nødvendige tiltak for å unngå hypoglykemi.

Hvis du imidlertid ikke reagerer på alarmen og CGM oppdager et farlig lavt sensorglukosenivå, utløses en ny alarm.

Lavt batteri-varsel

ÅRSAK:

LAVT BATTERI-varslet vises når batteriet i insulinpumpen/CGM-monitoren har mindre enn 10 % igjen av brukstiden. Bakgrunnslyset, fjernkontrollen og funksjonene på blodsukkermåleren er deaktivert når LAVT BATTERI vises. Hvis varsling med vibrasjon er valgt, bytter insulinpumpen/CGM-monitoren til varsling med middels lydsignal.

TILTAK:

Trykk på ESC og deretter på ACT for å slette varslet før du bytter batteri.

Hvis du får dette varslet, må du ikke legge deg til å sove uten å bytte batteriet.

Lavt forvarsel

ÅRSAK:

Sensorglukoseverdiene kan nå eller overskride nedre glukosegrense i løpet av tidsperioden som er angitt for Lavt forvarsl.-varslet. Insulinpumpen/CGM-monitoren avgir tre lydsignaler med fallende tonehøyde hvis du har valgt å bli varslet med et lydsignal.

TILTAK:

Vurder tiltak etter å ha kontrollert med en blodsukkermåling.

M

Minsk.hast.-varsel

ÅRSAK:

Sensorglukoseverdiene faller med en hastighet som er lik eller raskere enn den hastigheten du valgte under Angi minsk.hastighet. Insulinpumpen/CGM-monitoren avgir to lydsignaler med fallende tonehøyde hvis du har valgt å bli varslet med et lydsignal.

TILTAK:

Vurder tiltak etter å ha kontrollert med en blodsukkermåling.

Mislykket batteritest-alarm

ÅRSAK:

Insulinpumpen/CGM-monitoren tester spenningen på hvert batteri som er satt inn. Denne testen kontrollerer at du ikke bruker et batteri med lav spenning. Alarmen utløses hvis batteriet ikke har nok spenning. Insulinpumpen/CGM-monitoren fungerer ikke som den skal, og batteriet må byttes.

TILTAK:

Sett inn et nytt batteri i insulinpumpen/CGM-monitoren.

N

Nullstill-alarm

ÅRSAK:

Denne alarmen utløses når insulinpumpens/CGM-monitorens innstillinger er blitt slettet av én av følgende årsaker:

 • Innstillingene ble slettet (Slett innstillinger-funksjonen), og de er ikke blitt programmert på nytt.
 • Et forsøk på å laste opp data fra datamaskinen til CareLink Personal var ikke vellykket.

TILTAK:

 • Hvis innstillingene ble slettet, må du programmere dem på nytt.
 • Hvis du forsøker å laste opp til CareLink Personal og har fått denne feilmeldingen, må du kontakte kundestøtten for å få mer hjelp.

R

Redusere / slå av lyden for alarmer

Er det noe jeg kan gjøre for å redusere antallet alarmer som utløses?

Det er viktig å huske at hver enkelt alarm har en viktig hensikt og skal fortelle deg om noe, så du må være oppmerksom på antallet og typen av alarmer som utløses.

Du kan redusere antallet alarmer som utløses, ved å justere brukerinnstillingene eller slå noen av alarmene/varslene av. Du kan for eksempel:
• endre øvre og nedre alarmterskel til nivåer som er mer riktige for deg. I tillegg kan du deaktivere alarmen for høy glukose når du vet at glukoseverdien er på vei oppover.
• justere tidsrommet for påminnelsesalarmen, slik at du mottar færre påminnelser.

Andre alarmer kan unngås ved å handle før de utløses, for eksempel sørge for å kalibrere regelmessig og holde senderen mindre enn to meter fra insulinpumpen slik at synkroniseringen ikke går tapt.
Av sikkerhetsmessige grunner bør du rådføre deg med diabetesteamet før du justerer alarminnstillinger på pumpen.

 

Hva hvis jeg ønsker alarmer uten lyd?

Du kan velge å bli varslet med vibrasjon i stedet for lyd. Denne innstillingen endrer du ved å gå til Verktøymeny > Alarmmeny > Alarmtype.

Du kan også slå av alarmlyden for en periode, noe som kan være nyttig for eksempel når du sitter i et møte, eller under en eksamen. Du kan da bruke alternativene for Varsellyd i sensormenyen.

 

 

 

S

Sensor-slutt-varsel

ÅRSAK:

Glukosesensoren har nådd slutten på levetiden.

TILTAK:

Bytt glukosesensor.

Sensorfeil-varsel

ÅRSAK:

Glukosesensorsignalene er enten for høye eller for lave.

TILTAK:

Du trenger ikke bytte glukosesensor. Trykk på ESC og deretter på ACT for å slette varslet. Hvis varslet fortsetter, må du teste senderen med testpluggen.

Sjekk innstillinger-alarm

ÅRSAK:

Denne alarmen utløses etter en F-alarm eller etter at du har slettet innstillingene på insulinpumpen/CGM-monitoren. Den minner deg om å passe på at alle innstillingene er riktige.

TILTAK:

Når denne alarmen utløses, skal du kontrollere innstillingene på insulinpumpen/CGM-monitoren, inkludert klokkeslett/dato, og/eller programmere dem på nytt.

Stille inn alarmer

Hvordan angir jeg varsler/alarmer på MiniMed® Veo™-systemet?

Du kan angi et antall alarmer, for eksempel påminnelser for kalibrering, BS-målinger og manglende måltider. Hvis du bruker CGM-funksjonen på pumpen, kan du angi varsler for høy/lav glukose, forvarsler for høy/lav glukose, varsler for endringshastighet og påminnelser for disse. Du kan også slå på funksjonen for stopp ved lav glukose.

Diabetesteamet vil gi deg råd og hjelp når du skal angi alarmer og varsler på MiniMed Veo-systemet.

Jeg har programmert den nye pumpen og blitt varslet om å programmere på nytt / sjekke innstillingene. Hva betyr dette?

Sjekk innstillinger-alarmen utløses 5 til 10 minutter etter at pumpen er tilbakestilt uten å tilbakestille klokkeslett/dato. Pumpen må reverseres, og alle innstillingene (klokkeslett/dato/basaldoser) må kontrolleres.

 

 

 

Svakt batteri-alarm

ÅRSAK:

Insulinpumpen/CGM-monitoren tester spenningen på hvert batteri som er satt inn. Denne alarmen utløses hvis batteriet har mindre enn full spenning. Insulinpumpen/CGM-monitoren fungerer som normalt, men batteriets levetid vil være kortere enn forventet.

TILTAK:

Sett inn et nytt alkalisk batteri i insulinpumpen/CGM-monitoren.

Svakt signal-varsel

ÅRSAK:

Dette varslet utløses når insulinpumpen/CGM-monitoren ikke har mottatt data fra senderen i løpet av tidsrommet som er angitt under Svakt signal.

TILTAK:

Flytt insulinpumpen/CGM-monitoren nærmere senderen, eller flytt senderen og insulinpumpen/CGM-monitoren til den samme siden av kroppen.

Merk! Hvis du har pumpemodell x12, x15 eller x22, må du kontakte Medtronics kundestøtte for å få hjelp.

T

Tapt sensor-varsel

ÅRSAK:

Insulinpumpen/CGM-monitoren har ikke mottatt et signal fra senderen.

TILTAK:

Du må ikke koble senderen fra sensoren.

 1. Kontroller at glukosesensoren er riktig innført.
 2. Gå til skjermbildet KONTROLLER INNSTILL. for å kontrollere at sender-ID-nummeret som er lagt inn i insulinpumpen/CGM-monitoren, stemmer med ID-nummeret på senderen: Startbilde > Hovedmeny > Sensor > Kontroller innstill.
 3. Kontroller koblingen mellom sender og sensor. Hold forsiktig i enden på den innførte sensoren for å unngå bevegelse, og skyv på senderen med en bestemt bevegelse:
  • Hvis du hører et klikk, skal du vente i 20 sekunder til du ser at en grønn lampe på senderen blinker i 10 sekunder for å bekrefte riktig tilkobling. Hvis du ser den grønne lampen, skyldes varslet at senderen og sensoren ikke var koblet sammen.
  • Hvis du hører et klikk uten å se et grønt lys på senderen, må du kontrollere at senderen er ladet.
  • Hvis du ikke hører et klikk når du kontrollerer koblingen, skyldes varslet et senderproblem. Flytt insulinpumpen/CGM-monitoren nærmere glukosesensoren og senderen.
 4. Bruk FINN TAPT SENSOR-funksjonen for å finne glukosesensoren: Startbilde > Hovedmeny > Sensor > Koble til sensor > Finn tapt sensor
 5. Merk! Hvis du har pumpemodell x12, x15 eller x22, må du kontakte Medtronics kundestøtte for å få hjelp.
Tastefeil-alarm

ÅRSAK:

Denne alarmen utløses hvis du holder en tast inne i mer enn 3 minutter.

TILTAK:

 • Trykk på ESC og deretter på ACT for å slette varslet. Juster plasseringen til insulinpumpen/CGM-monitoren hvis den presses mot noe som forårsaker alarmen.
 • Hvis TASTEFEIL-alarmen utløses på nytt etter at du har utført disse tiltakene, må du kontakte kundestøtten.
Tomt reservoar-alarm

ÅRSAK:

Det er ikke noe insulin igjen i reservoaret.

TILTAK:

Bytt reservoaret umiddelbart.

Ø

Økn.hastighet-varsel

ÅRSAK:

Sensorglukoseverdiene stiger med en hastighet som er lik eller raskere enn den hastigheten du valgte under Angi økn.hastighet. Insulinpumpen/CGM-monitoren avgir to lydsignaler med stigende tonehøyde hvis du har valgt å bli varslet med et lydsignal.

TILTAK:

Vurder tiltak etter å ha kontrollert med en blodsukkermåling.

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.