ERKLÆRING OM PERSONVERNREGLER

I denne erklæringen om personvernregler beskriver vi hvordan Medtronic behandler personopplysninger. For at vi fortsatt skal ha fremgang, er det svært viktig at vi opprettholder og respekterer våre kunders, forretningsforbindelsers, forhandleres, samt pasientenes, tillit. Vi kommer alltid til å behandle personopplysninger:

 • fortrolig og hederlig
 • på riktig måte, i samsvar med egne uttalelser
 • på lovlig vis, i henhold til gjeldende lover, direktiver, forskrifter og regler om datavern

Hvem er Medtronic?

Medtronic er det navnet vi bruker når vi viser til hele virksomheten, inkludert Medtronic Inc., et selskap som er basert i USA, og alle de foretakene som selskapet kontrollerer, som datterselskaper og tilknyttede selskaper. Når vi bruker ordene "vi" eller "vår/vårt/våre", mener vi Medtronic.

Når gjelder disse personvernreglene?

Disse personvernreglene gjelder når vi behandler personopplysninger som samles inn fra land i Europa. Disse personvernreglene gjelder for data som vi samler inn direkte fra den personen som dataene identifiserer, og når vi samler inn data fra én person (eller et selskap) som identifiserer en annen person. Når vi bruker ordene "du/dere", "meg", og "jeg" i denne erklæringen om personvernregler, mener vi derfor den enkeltpersonen som vi behandler personopplysninger om, enten vi samler inn disse opplysningene direkte fra vedkommende eller indirekte fra noen andre.

Denne erklæringen om personvernregler gjelder ikke når vi behandler opplysninger:

 • om våre ansatte i forbindelse med deres ansettelsesforhold hos oss
 • dersom vi har kommet med andre fraskrivelser, retningslinjer, vilkår for bruk eller andre merknader som angir at disse retningslinjene ikke gjelder, eller at andre retningslinjer eller merknader gjelder
 • som ikke identifiserer deg som enkeltperson, inkludert personopplysninger (som vi definerer nedenfor) som vi har anonymisert, slik at de ikke lenger kan brukes til å identifisere deg.

Hva menes med databehandling?

Databehandling vil si enhver håndtering av personopplysninger, enten det skjer automatisk eller ikke, inkludert innsamling, bruk, utlevering, tilpasning, endring, retting, fremhenting, kombinering, blokkering, sletting, overføring, ødelegging, registrering, organisering, lagring og bruk av personopplysninger.

Hva menes med personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som gjelder deg, og som vi kan bruke til å spesifikt identifisere deg, for eksempel:

 • navn
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • fødselsdato
 • adresse
 • personnummer eller annen nasjonal identifikasjon
 • kontonummer
 • andre opplysninger som identifiserer eller kan identifisere deg og gjelder deg


Noen typer personopplysninger er følsomme opplysninger. Følsomme opplysninger defineres nedenfor. Når vi bruker uttrykket "personopplysninger" i denne erklæringen om personvernregler, mener vi også følsomme opplysninger, med mindre vi spesifikt angir noe annet.

Når og hvordan samler Medtronic inn personopplysninger?

Medtronic kan samle inn personopplysninger på flere forskjellige måter, for eksempel:

 • På noen steder på nettstedene våre har du anledning til å sende oss personopplysninger om deg selv. Det kan for eksempel hende at du fyller ut et registreringsskjema, spørreskjema eller e-postskjema. Du kan også velge å la oss gjøre besøkene dine på nettstedene mer personlige. I så fall ber vi deg om å oppgi visse personopplysninger, slik at du kan ha mer nytte av besøkene på nettstedene våre. Når disse opplysningene kombineres med ikke-personlige opplysninger som vi samler inn via informasjonskapsler (cookies), kan vi se at du har besøkt nettstedene tidligere.
 • Vi kan samle inn personopplysninger fra deg når du kontakter oss for å be om informasjon, produkter eller tjenester.
 • Vi kan samle inn personopplysninger om deg i forbindelse med forretningstransaksjoner med kundene og forhandlerne våre og andre forretningsforbindelser.

Hvordan behandler Medtronic personopplysninger?

Vi kan behandle personopplysningene dine (bortsett fra følsomme opplysninger, som omtales separat nedenfor):

 • for å svare på forespørsler og henvendelser fra deg
 • for å oppfylle en kontrakt eller i forbindelse med kontraktsforhandlinger med eller om deg
 • i forbindelse med dokumentasjon, inkludert dokumentasjon av personopplysningene dine
 • for å kontakte deg via post (eller på andre måter med din tillatelse) for å gi deg informasjon som kan være av interesse for deg, inkludert informasjon om kliniske forsøk og om våre eller andres produkter og tjenester
 • for analyseformål og for å forske på, utvikle og forbedre programmer, produkter, behandleringer, tjenester og innhold
 • for å fjerne personlige identifikatorer (navn, e-postadresse, personnummer osv.). I så fall identifiseres du ikke lenger som en unik enkeltperson. Når vi har anonymisert opplysningene, er opplysningene ikke-personlige opplysninger og ikke underlagt denne erklæringen om personvernregler
 • for å gjøre tilgangen din til nettstedene våre mer personlig, for eksempel ved å fortelle deg om nye funksjoner som kan være av interesse for deg
 • for å håndheve denne erklæringen om personvernregler og på annen måte beskytte våre rettigheter eller vår eiendom
 • for å ivareta dine vitale interesser eller andres helse, sikkerhet eller velferd
 • for å overholde en lov eller forskrift, rettsavgjørelse eller annen rettslig plikt
 • for å ivareta andre legitime interesser som vi har, med mindre slik behandling får uheldig innvirkning på dine rettigheter eller friheter
 • på andre måter som du gir tillatelse til

Hva menes med følsomme opplysninger?

Noen typer personopplysninger er følsomme opplysninger. Følsomme opplysninger er personopplysninger som avslører eller angår din helse (for eksempel utstyrets serienummer eller datoen for en implantasjon), rasemessig eller etnisk opprinnelse, religiøs eller filosofisk oppfatning, seksualliv, politisk tilknytning eller medlemsskap i fagforening.

Kommer Medtronic til å samle inn eller behandle følsomme opplysninger annerledes enn andre personopplysninger?

Medtronic samler bare inn og behandler følsomme opplysninger om deg:

 • på en måte som du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til
 • for å ivareta dine vitale interesser, dersom du ikke kan gi uttrykkelig samtykke, eller dersom det ikke er rimelig å be om slikt samtykke
 • i samsvar med nasjonal lovgivning
 • dersom behandlingen er nødvendig av medisinske grunner og forholdene tilsier at vi har samme taushetsplikt som helsepersonell
 • for å fremme, gjøre gjeldende eller forsvare et rettslig krav

For eksempel:

 • Vi kan samle inn følsomme opplysninger om pasienter fra kunder, forhandlere eller andre forretningskontakter når vi gir deg behandlingsstøtte eller teknisk støtte for produktene eller tjenestene våre.
 • Vi kan samle inn følsomme opplysninger om pasieter når vi får spørsmål og forslag vedrørende produktene og tjenestene våre.
 • Vi kan samle inn følsomme opplysninger hvis dette kreves av det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA), europeiske og andre statlige myndigheter for å sikre trygg og effektiv bruk av produktene eller tjenestene våre.
 • Vi kan samle inn følsomme opplysninger om deltakere i kliniske forsøk, studier og annen forskningsvirksomhet.
 • Vi kan samle inn følsomme opplysninger direkte fra deg, når du frivillig gir oss disse opplysningene

Kommer Medtronic til å bruke personopplysninger til å kontakte meg med markedsføringsbudskap?

Det kan hende at vi kontakter deg en gang iblant personlig, via e-post, faks, post eller telefon for å gi deg informasjon om programmer, produkter, tjenester og innhold som kan være av interesse for deg, med mindre du gir oss beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet angående markedsføring eller markedsføringsundersøkelser. Hvis vi i henhold til gjeldende lov må innhente uttrykkelig samtykke fra deg før vi sender deg bestemte typer markedsføringsinformasjon, sender vi deg slik informasjon først etter at vi har fått ditt uttrykkelige samtykke.

Hva om jeg ikke lenger ønsker å motta markedsføringsinformasjon fra Medtronic?

Hvis du ikke lenger ønsker at vi kontakter deg angående markedsføring eller markedsundersøkelser, eller hvis du ønsker at vi slutter å behandle personopplysninger om deg på en annen måte, kan du kontakte oss som beskrevet til slutt i denne erklæringen for å gi oss beskjed om hvilken type informasjon du ikke lenger ønsker å motta. Hvis du har mottatt, eller i fremtiden mottar, en e-postmelding fra oss, har hver e-postmelding vi sender, dessuten en enkel og automatisk funksjon som du kan bruke hvis du vil slutte å motta e-postmeldinger fra oss.

Deler Medtronic personopplysninger med tredjeparter?

Medtronic deler ikke personopplysningene dine med en uvedkommende tredjepart uten din tillatelse, med unntak av det som ellers fremgår av denne erklæringen om personvernregler.

I forbindelse med vanlig forretningsdrift deler vi noen personopplysninger med selskaper som vi leier inn for å utføre tjenester eller funksjoner på våre vegne. Vi kan for eksempel bruke forskjellige forhandlere eller leverandører til å sende produktene våre. I så fall gir vi forhandleren eller leverandøren informasjon som trengs for å behandle bestillingen, for eksempel navn og postadresse. I alle tilfeller der vi deler personopplysninger med en tredjepart, gir vi dem ikke tillatelse til å beholde, utlevere eller bruke opplysningene dine med andre, unntatt for å kunne utføre de tjenestene vi har bedt dem om å utføre.

Vi kommer ikke til å selge, bytte eller offentliggjøre personopplysningene dine, unntatt i sammenheng med virksomhetssalg, fusjoner, oppløsninger eller overtakelser.

Vi kan være rettslig pålagt å utlevere personopplysningene dine som følge av en rettsavgjørelse, vitneinnkalling, ransakelsesordre, lov eller forskrift. Vi kan samarbeide med rettshåndhevende myndigheter i forbindelse med etterforskning og rettsforfølging av nettstedsbesøkende som bryter reglene våre eller oppfører seg på en måte som er skadelig for andre besøkende (eller ulovlig).

Vi kan utlevere personopplysningene dine til tredjeparter hvis vi mener at utlevering er nødvendig for å:

 • håndheve denne erklæringen om personvernregler
 • beskytte våre rettigheter eller vår eiendom
 • beskytte noens helse, sikkerhet eller velferd
 • overholde en lov eller forskrift, rettsavgjørelse eller annen rettslig prosess

Kommer Medtronic til å overføre personopplysninger om meg til andre land enn det landet jeg er bosatt i?

Medtronic kan overføre opplysninger fra det landet der opplysningene ble samlet inn, til land eller områder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet eller til andre land som ifølge Den europeiske union har tilstrekkelig personvern. Vi overfører opplysninger til andre områder bare dersom:

 • overføringen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt mellom deg og Medtronic eller for å iverksette tiltak på din anmodning før kontraktsinngåelsen; eller
 • hvis du samtykker i overføringen; eller
 • hvis dataene vil bli tilstrekkelig beskyttet i det andre landet, ved kontrakt eller annen beskyttelse

Medtronic har avtaler med alle selskapets kontorer og tilknyttede selskaper for å sikre at personopplysninger som overføres mellom Medtronic-selskaper, er tilstrekkelig beskyttet, inkludert overføring av personopplysninger (som kan omfatte følsomme opplysninger) til Medtronic-selskaper i USA.

Hva skjer hvis erklæringen om personvernregler endres?

Hvis vi bestemmer oss for å gjøre betydelige endringer i denne erklæringen om personvernregler, beskriver vi eventuelle større endringer i denne delen av erklæringen. Du kan alltid finne den mest oppdaterte utgaven av denne erklæringen og historikken på nettstedet for ditt land. Du kan også kontakte oss på adressen nedenfor.

Hva med sikkerheten til personopplysninger?

Vi bruker rimelige fysiske, administrative og tekniske beskyttelsestiltak for å beskytte personopplysningene dine mot tap, misbruk og ulovlig tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Vi begrenser også tilgangen til personopplysningene dine til ansatte og leverandører som trenger å vite om disse opplysningene for å gjøre jobben sin. Du bør huske på at ingen overføring på Internett er 100 % sikker eller feilfri. Særlig kan det hende at e-post som sendes til eller fra oss, ikke er sikker, og du bør derfor vurdere nøye hvilke opplysninger du sender til oss via e-post.

Hvor lenge oppbevarer Medtronic personopplysningene mine?

Vi oppbevarer ikke opplysningene lenger enn nødvendig. I mange tilfeller må personopplysninger oppbevares i en lengre periode slik at de er tilgjengelige hvis og når det oppstår spørsmål og tvister. Oppbevaringsperiodene bestemmes for hver personopplysning som samles inn, og det tas hensyn til kravene som gjelder for situasjonen og behovet for å ødelegge utdaterte, ubrukte opplysninger ved første rimelige anledning.
Vi fortsetter å behandle personopplysningene dine i samsvar med denne erklæringen om personvernregler så lenge vi oppbevarer dem.

Finnes det flere personvernregler som gjelder for Medtronic-nettstedene?

Lenker. Nettstedene våre kan inneholde lenker til nettsteder som drives av andre. Vi legger ut lenkene for å gjøre det enklere for deg, men vi gjennomgår, kontrollerer eller overvåker ikke personvernpraksisen for nettsteder som drives av andre. Vi er ikke ansvarlig for ytelsen til nettsteder som drives av tredjeparter, eller for dine forretninger med dem.

Nettstedene våre kan også inneholde lenker til andre nettsteder som drives av Medtronic. Denne erklæringen om personvernregler gjelder bare for nettsteder for Medtronic-selskaper i Europa, og det kan forekomme små variasjoner i erklæringen når den legges ut i bestemte land i Europa. Når du følger en lenke fra dette nettstedet til et annet nettsted, eller til og med til et annet nettsted som drives av Medtronic, anbefaler vi derfor at du går gjennom det nettstedets personvernpraksis.

Informasjonskapsler (cookies)

Medtronic kan bruke informasjonskapsler på nettstedene sine. Informasjonskapsler er tekstfiler som vi plasserer i nettleserfilene på datamaskinen når du besøker nettstedene. Informasjonskapsler kan lagres på datamaskinens harddisk. Informasjonen som vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler, er ikke-personlig informasjon. Du kan alltid avslå informasjonskapslene våre hvis nettleseren tillater dette, men da kan det hende at noen deler av nettstedene ikke fungerer som de skal. Vi tillater ikke at tredjeparter plasserer informasjonskapsler på nettstedene våre.

Slik kontakter du Medtronic

Vi gjør vårt beste for å sikre av opplysningene vi har registrert om deg, er riktige. Hvis du oppdager at opplysningene ikke er fullstendige, riktige eller oppdaterte, eller hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen om personvernregler, kan du kontakte oss på:

Medtronic Norge AS
Postboks 458
1327 Lysaker

Versjon: desember 2013
 

Innholdet og all informasjonen på dette nettstedet er kun til informasjon og har ikke til hensikt å erstatte profesjonelle medisinske råd, diagnoser eller behandlingsopplegg på noen måte. Pasienthistoriene på nettstedet er erfaringer som gjelder konkret for en bestemt pasient. Responsene på en behandling kan variere fra pasient til pasient. Snakk alltid med diabetesteamet om diagnose- og behandlingsinformasjon, og sørg for at du forstår denne informasjonen og følger den nøye.

© 2016 Medtronic International Trading Sarl™. Med enerett. Ingen del av dette nettstedet skal reproduseres eller brukes i noen form eller på noen måte uten tillatelse fra Medtronic International Trading Sarl. MiniMed, Bolus Wizard, SMARTGUARD, Guardian, Enlite og CareLink er varemerker for Medtronic, Inc. og tilknyttede selskaper. CONTOUR er et varemerke for Ascensia Diabetes Care.